St Clears Town Council

17th Rhagfyr 2020

Ail-agor Llwybr yr Afon (Ffordd Peillac)

Annwyl Breswylydd / Perchennog Busnes / Ymwelydd â Sanclêr,

Mae Cyngor Tref Sandlêr yn casglu cefnogaeth ar gyfer cais am arian grant a fydd yn ariannu ailgyfeirio llwybr glan yr afon Sanclêr (Ffordd Peillac). Gwnaed y penderfyniad anodd i gau'r llwybr yn gynharach eleni ar y sail bod ei fod yn ansefydlog a bod y risg i'r rhai sy'n ei ddefnyddio yn gorbwyso'r buddion. Trwy ddargyfeirio'r llwybr, y gobaith yw y bydd llwybr mwy diogel a mwy hygyrch yn cael ei greu y bydd yr holl drigolion ac ymwelwyr â Sanclêr yn gallu ei ddefnyddio i gael mynediad i'r ysgol, gwaith a gwasanaethau hanfodol. Isod mae ffurf o eiriau y gallwch eu defnyddio i fynegi eich cefnogaeth trwy e-bost neu lythyr:

Rydw i / Rydym yn cefnogi cais Cyngor Sir Caerfyrddin am arian i ail-lwybro ac ailagor llwybr glan yr afon Sanclêr. Mae'r llwybr yn ased cymunedol gwerthfawr sy'n cysylltu Sanclêr a Sanclêr Isaf, sydd fel arall yn cael eu rhannu gan Gefnffordd yr A40. Mae'r llwybr yn darparu cyswllt hanfodol sy'n caniatáu i bobl gael mynediad i'r ysgol, gwaith a chanol y dref, yn ogystal â chyfnewidfeydd trafnidiaeth gyhoeddus sy'n hwyluso siwrneiau hirach. Nid yw'r llwybr arall yn addas ar gyfer cerdded a beicio yn ddiogel a heb y llwybr bydd mwy o breswylwyr yn cael eu gorfodi i ddefnyddio eu ceir, neu'n wynebu cael eu hynysu os nad oes ganddynt fynediad at un. Ystyriwch gais grant Sir Gaerfyrddin yn drylwyr gan wybod bod ganddo gefnogaeth lawn y gymuned leol.

Gobeithiwn, gyda chefnogaeth y gymuned, y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddo i gael y cyllid grant hwn ac ailagor yr hyn sy'n gysylltiad hanfodol i bobl Sanclêr. Os gallwn gasglu cymaint o gefnogaeth gan y gymuned â phosibl, bydd hyn yn cryfhau'r cais ac yn ei wneud yn fwy tebygol o lwyddo. Anfonwch lythyrau neu e-byst o gefnogaeth at Glerc y Dref trwy e-bost: clerk@cyngortrefsancler.co.uk neu yn y post: 46 Ffordd Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3DN neu ddefnyddiwch yr adran ‘Cysylltu â Ni’ ar wefan Cyngor Tref Sanclêr - www.cyngortrefsancler.co.uk erbyn 17 Ionawr 2021.

Gyda diolch,

Y Cynghorydd Ian Richards

Maer y Dref

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram