St Clears Town Council

29th Mawrth 2020

Diweddariad Covid-19

Grŵp Gweithredu Cymunedol - Diweddariad Wythnosol

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach ac yn cadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon.

Mae Cyngor Tref St Clears wedi gweithredu’n gyflym i sefydlu Grŵp Gweithredu Cymunedol sy’n cynnig cymorth i drigolion lleol ac rydym yn falch ein bod bellach yn gweithredu’n dda ar ôl rhywfaint o gynllunio a pharatoi gwyllt.

Mae gennym gymorth y Cynghorydd Sir Phillip Hughes, llawer o Gynghorwyr Tref a grŵp cynyddol o wirfoddolwyr sydd, gyda'i gilydd, yn siopa am fwydydd a meddyginiaeth ac yn eu dosbarthu ac yn diwallu anghenion pobl sydd mewn angen neu ddim mewn sefyllfa i fynd allan.

Ein nod yw eich cynorthwyo i gadw'n ddiogel a hynny yw trwy gyfyngu ar yr amser y mae angen i chi ei dreulio allan o'ch cartref neu os ydych chi'n hollol hunan ynysig, gan gynnig yr holl gymorth y gallwn i leddfu'r aflonyddwch a ddaw yn sgil hyn.

Mae’n hanfodol bwysig ‘cysgodi’ eich hun rhag y problemau yn y byd y tu allan ar hyn o bryd a byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau, os bydd angen i chi aros yn eich cartrefi, y darperir ar gyfer eich anghenion.

Dros yr wythnos ddiwethaf rydym wedi cwblhau nifer o ddanfoniadau meddyginiaeth o fferyllfeydd lleol ac wedi dosbarthu llawer o archebion bwyd o'r siopau lleol.

Mae'r wefan hon yn newydd, a'ch gwefan chi ydyw ac rydym yn eich annog i'w gweld yn rheolaidd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi o ran cyfleusterau a chymorth lleol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch i wneud yr amser hwn mor gyffyrddus â phosibl. Byddwn yn ymdrechu i fod yma i bob un ohonoch trwy gydol yr amser hwn a hyd yn oed os mai dim ond sgwrsio yr ydych am ei wneud, gallwn wneud hynny i chi.

Mae yna adran ar y wefan o’r enw ‘Codi eich Gwirodydd’ ac mae hyn wedi’i hanelu at ddod â’r gymuned gyfan ynghyd. Rydyn ni eisiau clywed gennych chi ac os oes gennych chi stori i'w hadrodd neu rywbeth i'w rannu yna mae hwn yn llwyfan delfrydol i gyhoeddi'r negeseuon hynny.

Ein nod yw eich diweddaru mor aml ag y gallwn a defnyddiwch ein cymorth.

Cadwch yn ddiogel ac yn iach a chofiwch ein bod ni yma i chi.

Cofion- Ian Richards

Aelod, Cyngor Tref St Clears

Gwybodaeth am Hybiau Bwyd Sir Caerfyrddin

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram