St Clears Town Council

3rd Mehefin 2019

YMGYRCH ATAL SBWRIEL A BAW CŴN

Bydd Cyngor Tref Sanclêr yn gweithredu unwaith eto i annog perchnogwyr cŵn i beidio â gadael baw o gwmpas y dref. Bydd yr ymgyrch graffiti glân oedd yn llwyddiannus haf diwethaf yn cael ei ddefnyddio eto yn yr wythnosau nesaf i dargedu ardaloedd problematig. Bydd arwyddion newydd yn cael eu codi yn lleoliadau allweddol i atgoffa perchnogwyr i godi baw eu cŵn a’u hatgoffa bod patrolau gorfodaeth mewn gweithrediad.

Bydd y Cyngor Tref yn taclo’r broblem cynyddol o sbwriel yn y dref hefyd. Mae ymdrechion gan wirfoddolwyr yn y gymuned wedi digwydd yn barod, a hoffai’r Cyngor Tref canmol y gwirfoddolwyr hyn am eu gwaith i gadw’r gymuned yn glir o sbwriel.

Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd I ddod, bydd ymdrechion ar y cyd gyda’r Cyngor Sir i drefnu mwy o ddigwyddiadau cymunedol i gasglu sbwriel ac i atgoffa pobl i daflu eu sbwriel yn briodol.  Bydd mwy o finiau yn cael eu darparu lle mae’r angen. Dywedodd y  Cynghorydd Sir Philip Hughes “Mae’r mwyafrif o berchnogion cŵn yn clirio baw, fodd bynnag, mae lleiafrif o bobl sydd yn dangos amharch llwyr i’w cymunedau a phreswylwyr eraill, sydd yn hollol annerbynniol. Gall baw ci sydd wedi ei roi mewn bag gael ei roi mewn unrhyw fin neu gyda’r gwastraff cartref, ar y llaw arall mae bagio’r baw a’i adael ar y llawr neu’n hongian o goeden yn gadael sbwriel. Nid oes esgus – os oes ci gennych, rydych yn gyfrifol am lanhau ar ei ôl.”

Os ydych wedi gweld digwyddiad bawa cŵn, rhowch wybod i Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae pwerau i ddirwyo rhywun sydd yn cael ei ddal yn peidio glanhau ar ôl ei gi/chi. Gall wybodaeth benodol fod o ddefnydd er mwyn targedu patrolau mewn ardaloedd lle ceir problemau.

Yn dilyn yr ymgyrchoedd hyn, bydd y Cyngor Tref yn gofyn am fwy o ymweliadau gan swyddogion gorfodi i gefnogi’r neges na fydd bawa cŵn a sbwriel yn cael eu derbyn. Anogir tystion i adrodd digwyddiadau i’r Cyngor Sir ar y wefan neu drwy ffonio 01267 234567. Mae cefnogaeth y gymuned yn allweddol am ganfod ac atal pobl sy’n gadael baw ci a sbwriel yn ein tref.

Os ydych yn methu â chydymffurfio, rydych yn troseddu ac mae modd i chi dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £100 am bawa cŵn neu £75 am sbwriel, a ostyngir i £50 os ydych yn talu o fewn 10 diwrnod. Y gosb fwyaf os ydych yn cael eich erlyn yn llys yr ynadon yw £1,000. cked

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram