Bancyfelin’s Milestone

Bancyfelin’s Milestone

It was the Romans who were the first great road builders in Britain and the first to measure road distances. When they left, the roads developed in response to community needs and by the 1800s, there were around 20,000 milestones of varying designs in Britain and some of these were on the A40 road from Carmarthen to Hobbs Point. Their purposes were to inform travellers of direction and distances, help coaches keep to journey times, help calculate fees for changes of horses at the coaching inns and before 1840, calculate postal charges.

Bancyfelin village was on the main highway to Hobbs Point where travellers embarked for Ireland and it had its own milestone in the form of two metal plaques placed in a V-shape projecting onto the main road. Its position was near the current school and it distanced 6 miles to Carmarthen and 27 miles to Hobbs Point. It was made by Moss & Sons in 1838 (one year before the Rebecca Riots began) along with other similar milestones along the main A40 highway. Sadly, this original milestone was mislaid when the front of the school was refurbished around 50 years ago.

In 2013, the Bancyfelin Education Community Trust reacted to community need by sourcing a replica milestone with financial support from the Carmarthenshire Landscape and Heritage Grants Scheme which is part funded by Natural Resources Wales, Rural Development Plan, Welsh Government and Carmarthenshire County Council and in kind by the National Trust. This milestone was installed during August 2014.

Back to Top

Carreg Filltir Bancyfelin

Bancyfelin’s Milestone

Y Rhufeiniaid oedd y meistri corn cyntaf ar adeiladu ffyrdd ym Mhrydain ynghyd â'r cyntaf i fesur pellteroedd ar hyd ffyrdd. Ar ôl i'r Rhufeiniaid adael, datblygodd y ffyrdd mewn ymateb i anghenion cymunedau, ac erbyn dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd tua 20,000 o gerrig milltir o fathau gwahanol ym Mhrydain. Roedd rhai ohonynt rhwng Caerfyrddin a Hobbs Point, ar hyd y ffordd sy'n cael ei hadnabod heddiw fel yr A40.  Diben y cerrig milltir hyn oedd rhoi gwybod i deithwyr pa mor bell roeddent yn teithio ac i ba gyfeiriad, helpu i sicrhau bod coetshis ar amser, helpu i gyfrif y ffïoedd am newid ceffylau mewn tafarnau coetshis, ac, yn y cyfnod cyn 1840, cyfrif taliadau post. 

Roedd Bancyfelin ar y brif ffordd i Hobbs Point, lle'r arferai pobl gychwyn ar eu mordaith am Iwerddon, ac roedd gan y pentref ei charreg filltir ei hun ar ffurf dau blac metel siâp V a wynebai'r hewl fawr. Safai'r garreg ger safle'r ysgol bresennol a nodai 6 milltir hyd at Gaerfyrddin a 27 milltir hyd at Hobbs Point. Fe'i gwnaed gan Moss & Sons yn 1838 (blwyddyn cyn i Derfysgoedd Beca ddechrau) ynghyd â cherrig milltir tebyg eraill ar hyd prif ffordd yr A40. Yn drist ddigon, collwyd y garreg filltir wreiddiol pan adnewyddwyd blaen yr ysgol tua 50 mlynedd yn ôl.

Yn 2013 bu i Ymddiriedolaeth Gymunedol Addysg Bancyfelin ymateb i'r galw gan y gymuned drwy ariannu copi o'r garreg filltir gyda chymorth ariannol gan Gynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gaerfyrddin, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, y Cynllun Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru, a Chyngor Sir Caerfyrddin, ac ar ffurf cymorth ymarferol  gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gosodwyd y garreg filltir yn ystod mis Awst 2014.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.